ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI

 

       Anul de învăţământ 2019-2020, reprezintă confirmarea conceptului de calitate în educaţie, etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi modernizarea sistemului educaţional, aplicarea noului sistem legislativ (Legea educației) sunt factori esențiali ale căror conținuturi pot fi identificate la toate nivelurile: capacitatea instituţională, ofertă educaţională, structuri şi factori de decizie. Conceptul de modernitate, conform cu evoluția firească a societății, se identifică cu abordarea complexă a educației prin intermediul Managementului instituțional al Comisiei de Asigurare a Calității, organism esențial și eficient de implementare metodologică, funcționare și control în procesul de învățământ.

 

       Destinat deopotrivă celor din interiorul, cât şi celor din exteriorul şcolii, Proiectul de dezvoltare instituţională  focalizează atenţia asupra finalităţilor educaţiei (dobândire de abilităţi, atitudini şi competenţe):

- asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: curriculum: resurse material – financiare; resurse umane; relaţii sistemice interne şi externe;

- asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi gestionate;

- oferă structurii Instrucţie şi educaţie posibilitatea pro-acţiei, iar nu a reacţiei la schimbare;

- favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii;

- asigură dezvoltarea personală şi profesională;

- consolidează parteneriatele încheiate în acest scop;

- stimulează progresul şcolar.

 

Principiile pe care se fundamentează  Proiectul de dezvoltare instituţională.

 

a) Centrarea actului educaţional pe elevii/cursanţii şcolii:

- strategii didactice abordate,

- stimularea creativităţii,

- modernizarea continuă a bazei materiale,

- stimularea participării la activităţi extraşcolare si extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor.

 

b) Echilibru între cererea beneficiarului şi oferta şcolii:

- oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitările beneficiarului principal - Statul Major al Forţelor Terestre, precum şi de alţi beneficiari ai sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională. 

c) Cooperare şcoală – mediul intern/extern prin participare la programele şi acţiunile organizate în acest sens.

 

Valorile promovate

 

        Activitatea şcolii este ghidată permanent de loialitate, simţul datoriei, respect, altruism, integritate şi onoare, ducând la îndeplinirea cu succes a misiunii şcolii. Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor prin:

DESCHIDERE la nou, în relaţii interumane;

ECHIPĂ- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale;

DEZVOLTARE PERSONALĂ prin formare şi perfecţionare continuă;

EFICIENŢĂ în concordanţă cu cerinţele beneficiarului exprimată prin raportul efort rezultate.

 

Cadrele didactice din şcoală îşi organizează activităţile didactice şi cele extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi/cursanţi care să fie în măsură:

- să-şi cunoască propria valoare;

- să încerce să se autodepăşească;

- să gândească independent;

- să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;

- să comunice în mod eficient cu ceilalţi. 

 

Climatul instituţiei militare

 - este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor instructorilor şi personalului auxiliar cu responsabilităţi în domeniu. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Conducerea scolii este receptivă la sugestiile cadrelor didactice, face aprecieri frecvente şi obiective la adresa acestora, le respectă competenţa şi le oferă o largă autonomie. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

 

 

CALIFICĂRI PROFESIONALE ACREDITĂRILOR / AUTORIZATE

 ÎN ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE „BASARAB I”  

 

FORMARE INIŢIALĂ PRIN ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL(DE ZI /FRECVENŢĂ REDUSĂ)

 

        Programul de studii postliceale  cu durata de 2 ani  - calificarea profesională maiştri, nivel 5 postliceal

 

CALIFICĂRI PROFESIONALE ACREDITATE

1. Profil Mecanic:  Specializarea maistru  mecanic cod  3.01.25.07.003,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 2 ani, Acreditată Legea 87/2006;

 

2. Profil Construcţii, Instalaţii şi Lucrări Publice:  Specializarea Maistru instalator în construcţii cod 3.07.41.10.062,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 2 ani, Acreditată OMECTS 4904 / 31.07.2012;

 

3. Profil Construcţii, Instalaţii şi Lucrări Publice:  Specializarea Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii cod 3.07.33.10.064,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 2 ani, Acreditată OMECTS 4904 / 31.07.2012; 

 

4. Profil Chimie:  Specializarea Maistru pentru tehnologia chimică anorganică cod 3.04.20.04.022,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 2 ani, Acreditată OMECTS 4904 / 31.07.2012;

 

5. Profil Industrie alimentară:  Specializarea Maistru pentru produse făinoase şi panificaţie cod 3.12.10.11.091,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 2 ani, Acreditată OMECTS 4904 / 31.07.2012;

 

6. Profil Electric:  Specializarea Maistru telecomunicaţii cod 3.06.61.14.017,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 2 ani, Acreditată OMEN 3746 / 24.05.2013;

 

7. Profil Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:  Specializarea Maistru construcţii civile, industriale şi agricole cod 3.07.42.10.065,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 2 ani, Acreditată OMEN 3746 / 24.05.2013

 

 

 

Programul de studii postliceale  cu durata de 1 AN - calificarea profesională tehnicieni, nivel 5 postliceal

 

CALIFICĂRI PROFESIONALE ACREDITATE

 

1. Profil Mecanică:  Specializarea Tehnician tehnolog  mecanic cod 3.01.72.07.002,

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an, Autorizată OMECTS 5393/21.08.2012;

 

2. Profil Electronică-automatizări:  Specializarea Tehnician electronist  telecomunicaţii cod 3.03.61.05.014

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an, Autorizată OMECTS 5393/21.08.2012

 

3. Profil Economic:  Specializarea Asistent de gestiune cod 3.19.69.17.089

Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an, Autorizată OMECTS 5393/21.08.2012

 

CALIFICĂRI PROFESIONALE AUTORIZATE (în curs de emitere a ordinulului ministrului educaţiei şi cercetării  ştiinţifice).

1. Profil Agricultură:  Specializarea Tehnician cadastru funciar-topograf , cod 3.08.01.01.047, Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an;

 

2. Profil Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:  Specializarea Tehnician drumuri şi poduri, cod 3.07.42.10.032, Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an;

 

3. Profil Construcţii, instalaţii şi lucrări publice:  Specializarea Tehnician edilitar, cod 3.07.42.10.030, Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an;

 

4. Profil Transporturi:  Specializarea Tehnician instructor auto, cod 3.26.49.13.040, Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an;

 

5. Profil Transporturi:  Specializarea Tehnician instructor auto, cod 3.26.49.13.040, Forma de Învăţământ Frecvenţă (zi), Durată 1 an.

 

 

  

 

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU OCUPAŢIA „INSTRUCTOR /PREPARATOR FORMARE cod COR 333309- autorizaţie seria AG Nr. 000683/22.02.2013.

 

CURSUL DE CONDUCĂTORI AUTO –autorizat de către ARR Argeş/M.T – prin autorizaţia  seria AS Nr. 0006892, emisă la 24.04.2012 pentru obţinerea permisului de conducere categoriile B şi C. 

 

  

 

OBIECTIVE ŞI ŢINTE DE REALIZAT  PENTRU ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2019– 2020

 

OBIECTIVUL STRATEGIC Nr. 1 – ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Formarea profesională a personalului militar, corespunzător cerinţelor stabilite prin Modelul absolventului şi în acord cu standardele de performanţă specifice funcţiilor pentru care se asigură pregătirea.

 

ŢINTE

- Proiectarea şi parcurgerea /realizarea curriculumului educaţional pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor prin învăţământ postliceal, formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin cursuri de perfecţionare/specializare/limba engleză.;

- Dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul de elevi/cursanţi instruit;

- Dezvoltarea relaţiilor interne şi de parteneriat;

- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei managementului instituţional;

-  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi de performanţă al elevilor şi cursanţilor.

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  Nr. 2- ÎN DOMENIUL PERFECŢIONĂRII PREGĂTIRII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ŞCOALĂ

 

ŢINTE

- Dezvoltarea competenţelor profesionale a resursei umane;

- Aprofundarea cunoştințelor şi perfecţionarea deprinderilor militare de bază şi de specialitate pentru întregul personal al instituţiei.

 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  Nr. 3- ÎN DOMENIUL INSTRUIRII COMANDAMENTULUI ŞI FORŢELOR

 

ŢINTA

- Creşterea/menţinerea nivelului general de instruire al personalului şi subunităţilor în scopul îndeplinirii misiunii de bază a instituţiei, executării serviciului interior şi asigurării intervenţiei în situaţii de urgenţă.

 

OBIECTIVUL STRATEGIC Nr. 4 ÎN DOMENIUL EVALUĂRII ŞI CONTROLULUI

 

ŢINTĂ- Determinarea stării de funcţionalitate a structurilor /compartimentelor din organica şcolii şi a instituţiei în ansamblu pentru îndeplinirea sarcinilor/responsabilităţilor care le revin pe timp de pace, precum şi a nivelului stării operaţionale pentru îndeplinirea misiunilor pe timp de criză şi război.

 

 

 

COMISII METODICE  2019-2020

 

 

 

 

                                                                     „BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2019