ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

 

      

 

 

 

ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI EVALUAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI MILITAR ÎN ŞCOALĂ

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul propriu de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Misiunea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației este de a efectua evaluarea internă a calității serviciilor educaționale oferite de școala militară, cu scopul de a:

§  atesta capacitatea fiecărei structuri furnizate de educație, de a satisface așteptările

beneficiarilor și standardele de calitate, prin activități de evaluare;

§  asigura protecția educabililor, prin selectarea programelor menite să asigure informații

sistematice, curente și credibile din domeniul învățământului;

§  asigura calitatea educației în școala militară;

§  coordona aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității

educației;

§  elabora până la data de 01 octombrie - Raportul anual de evaluare internă a calității

educației”, pentru anul școlar încheiat;

§  monitoriza programele de îmbunătățire a calității educației și asigură implementarea

strategiei de evaluare și asigurare a calității educației, prin aplicarea standardelor de evaluare și autoevaluare, mecanismele de realizare a feed-backului;

§  contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității în învățământul

preuniversitar;

§  îmbunătăți calitatea întregii activități din școala militară;

§  asigura informarea și evaluarea gradului de satisfacție a tuturor actorilor

educaționali (elevi, instructori, comandanți de subunități, personal didactic auxiliar etc.);

§  a revizui și optimiza politicile și strategiile educaționale la nivelul școlii militare.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

a) realizează evaluarea internă, multicriterială a instituției de învățământ, a măsurii în care aceasta și programul său îndeplinesc standardele de calitate;

b) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

c) implementează sistemul de management al calității;

c) elaborează Raportul anual de evaluare internă privind calitatea educației, furnizat de școala militară pe baza standardelor, pentru anul şcolar încheiat;

d) monitorizează programele de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi asigură implementarea strategiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

e) evaluează, analizează și propune conducerii școlii acțiuni corective continue, bazate pe selectarea și adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum și pe selectarea și aplicarea standardelor de referință (cele mai relevante).

Principiile pe care se fundamentează „Proiectul de dezvoltare instituțională:

a)      Centrarea actului educațional pe elevii/cursanții școlii militare:

-          strategii didactice abordate;

-          simularea creativității;

-          modernizarea continuă a bazei materiale;

-          simularea participării la activități extrașcolare și extracurriculare, menite să lărgească

orizontul elevilor.

b)     Echilibru între cererea beneficiarului și oferta școlii militare:

Oferta educațională ține cont atât de resursele umane și materiale de care dispune școala,

cât și de solicitările beneficiarului principal - Statul Major al Forțelor Terestre, precum și de alți beneficiari ai sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională.

c)      Cooperare școală - mediul intern/extern prin participare la programele și acțiunile

organizate în acest sens.

            Valorile promovate

            Activitatea școlii este ghidată permanent de loialitate, simțul datoriei, respect, altruism, integritate și onoare, ducând la îndeplinirea cu succes a misiunii școlii militare.

            Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de proveniența lor, prin:           

            DESCHIDERE la nou, în relații interumane.

            ECHIPĂ - învățăm să dezvoltăm în comun experiențe individuale.

            DEZVOLTARE PERSONALĂ prin formare și perfecționare continuă.

EFICIENȚĂ în concordanță cu cerințele beneficiarului exprimată prin raportul efort -rezultate.

            Cadrele didactice din școală își organizează activitățile didactice și cele extrașcolare în așa fel încât, să formeze elevi/cursanți capabili să fie în măsură să:

-          își cunoască propria valoare;

-          încerce să se autodepășească;

-          gândească independent;

-          își planifice sarcini și să le îndeplinească;

-          comunice în mod eficient cu ceilalți.

Climatul instituției militare

Este unul deschis, caracterizat prin dinamism și grad înalt de angajare a tuturor

instructorilor și personalului auxiliar cu responsabilități în domeniu.

            Este un climat stimulativ, care oferă satisfacții, relațiile dintre cadrele didactice - instructori militari fiind de: colaborare, comunicare, respect și sprijin reciproc. Conducerea școlii este receptivă la sugestiile cadrelor didactice/instructorilor militari, le respectă competența, le oferă o largă autonomie și face aprecieri frecvente și obiective la adresa acestora. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructivă - educativă și în conduita cadrelor didactice/instructorilor militari.

 

ACTIVITATEA DE ACREDITARE/AUTORIZARE A PROGRAMELOR DE STUDII

Responsabilitatea principală a Comisiei este îmbunătățirea calității educației prin stabilirea unor acțiuni și mecanisme instituționale și procedurale în direcția dezvoltării capacității de elaborare, planificare și implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă așteptările beneficiarilor.

Procesul de evaluare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii militare, presupune parcurgerea următoarelor etape:

a)    identificarea componentelor evaluării;

b)   elaborarea metodelor şi tehnicilor de evaluare;

c)    implementarea procesului de evaluare.

Pentru anul de învățământ 2022 - 2023 sunt acreditate următoarele calificări profesionale:

 

 (1) „Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formarea maiştrilor militari) acreditat  pentru calificările profesionale:

Ř  Maistru mecanic, cod 3.01.25.07.003, Acreditată cu Legea nr. 87/2006.

Ř  Maistru pentru tehnologia chimică anorganică, cod 3.04.20.04.022, Acreditată O.M.E.C.T.S. nr. 4904/31.07.2012.

Ř  Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii, cod 3.07.33.10.064, Acreditată  O.M.E.C.T.S. nr. 4904/31.07.2012.

Ř  Maistru pentru produse făinoase și panificație, cod 3.12.10.11.091, Acreditată O.M.E.C.T.S. nr. 4904/31.07.2012.

Ř  Maistru construcții civile, industriale şi agricole, cod 3.07.42.10.065, Acreditată O.M.E.N.      nr. 3746/24.05.2013.

 

(2) „Programul studii postliceale cu durata de 1 an” (subofiţeri - filiera directă) acreditat pentru  calificările profesionale, nivel 5 avansat, grupa tehnicieni:

Ř  Tehnician instructor auto, cod 3.26.49.13.040, Acreditată O.M.E.N. 4040/28.06.2018.

Ř  Tehnician tehnolog mecanic, cod 3.01.72.07.002, Acreditată O.M.E.C.S. 5198/11.09.2015.

Ř  Tehnician cadastru funciar - topograf, cod 3.08.01.01.047, Acreditată O.M.E.N. 4040/28.06.2018.

Ř  Tehnician drumuri şi poduri, cod 3.07.42.10.032, Acreditată O.M.E.N. 4040/28.06.2018.

Ř  Asistent de gestiune, cod 3.19.69.17.089, Acreditată O.M.E.C.S. 5198/11.09.2015.

 

 

 

CURSUL DE CONDUCĂTORI AUTO –autorizat de către ARR Argeş/M.T – prin autorizaţia  seria AS Nr. 0006892, emisă la 24.04.2012 pentru obţinerea permisului de conducere categoriile B şi C. 

 

  OBIECTIVE ŞI ŢINTE DE REALIZAT 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC Nr. 1 – ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Formarea profesională a personalului militar, corespunzător cerinţelor stabilite prin Modelul absolventului şi în acord cu standardele de performanţă specifice funcţiilor pentru care se asigură pregătirea.

 

ŢINTE

- Proiectarea şi parcurgerea /realizarea curriculumului educaţional pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor prin învăţământ postliceal, formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin cursuri de perfecţionare/specializare/limba engleză.;

- Dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul de elevi/cursanţi instruit;

- Dezvoltarea relaţiilor interne şi de parteneriat;

- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei managementului instituţional;

-  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi de performanţă al elevilor şi cursanţilor.

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  Nr. 2- ÎN DOMENIUL PERFECŢIONĂRII PREGĂTIRII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ŞCOALĂ

 

ŢINTE

- Dezvoltarea competenţelor profesionale a resursei umane;

- Aprofundarea cunoştințelor şi perfecţionarea deprinderilor militare de bază şi de specialitate pentru întregul personal al instituţiei.

 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  Nr. 3- ÎN DOMENIUL INSTRUIRII COMANDAMENTULUI ŞI FORŢELOR

 

ŢINTA

- Creşterea/menţinerea nivelului general de instruire al personalului şi subunităţilor în scopul îndeplinirii misiunii de bază a instituţiei, executării serviciului interior şi asigurării intervenţiei în situaţii de urgenţă.

 

OBIECTIVUL STRATEGIC Nr. 4 ÎN DOMENIUL EVALUĂRII ŞI CONTROLULUI

 

ŢINTĂ- Determinarea stării de funcţionalitate a structurilor /compartimentelor din organica şcolii şi a instituţiei în ansamblu pentru îndeplinirea sarcinilor/responsabilităţilor care le revin pe timp de pace, precum şi a nivelului stării operaţionale pentru îndeplinirea misiunilor pe timp de criză şi război.

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2023