ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI 

 

      

 

 

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul propriu de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:

a) elaborează /revizuieşte documentele specifice conform matricei de responsabilităţi din prezentul ordin;

b) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

c) elaborează Raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar încheiat;

d) monitorizează programele de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi asigură implementarea strategiei de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei;

e) stabileşte standardele de evaluare şi autoevaluare, mecanismele de realizare a

                feedback-ului şi stabileşte măsuri preventive sau corective în vederea ameliorării procesului de învăţământ;

            f) formulează propuneri de îmbunătăţire continuă a calităţii educaţiei

 

 

Principiile pe care se fundamentează  Proiectul de dezvoltare instituţională.

 

a) Centrarea actului educaţional pe elevii/cursanţii şcolii:

- strategii didactice abordate,

- stimularea creativităţii,

- modernizarea continuă a bazei materiale,

- stimularea participării la activităţi extraşcolare si extracurriculare menite să lărgească orizontul elevilor.

 

b) Echilibru între cererea beneficiarului şi oferta şcolii:

- oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, cât şi de solicitările beneficiarului principal - Statul Major al Forţelor Terestre, precum şi de alţi beneficiari ai sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională. 

c) Cooperare şcoală – mediul intern/extern prin participare la programele şi acţiunile organizate în acest sens.

 

Valorile promovate

 

        Activitatea şcolii este ghidată permanent de loialitate, simţul datoriei, respect, altruism, integritate şi onoare, ducând la îndeplinirea cu succes a misiunii şcolii. Vom promova un management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa lor prin:

DESCHIDERE la nou, în relaţii interumane;

ECHIPĂ- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale;

DEZVOLTARE PERSONALĂ prin formare şi perfecţionare continuă;

EFICIENŢĂ în concordanţă cu cerinţele beneficiarului exprimată prin raportul efort rezultate.

 

Cadrele didactice din şcoală îşi organizează activităţile didactice şi cele extraşcolare în aşa fel încât să formeze elevi/cursanţi care să fie în măsură:

- să-şi cunoască propria valoare;

- să încerce să se autodepăşească;

- să gândească independent;

- să-şi planifice sarcini şi să le îndeplinească;

- să comunice în mod eficient cu ceilalţi. 

 

Climatul instituţiei militare

 - este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor instructorilor şi personalului auxiliar cu responsabilităţi în domeniu. Este un climat stimulativ, care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Conducerea scolii este receptivă la sugestiile cadrelor didactice, face aprecieri frecvente şi obiective la adresa acestora, le respectă competenţa şi le oferă o largă autonomie. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.

 

 

ACTIVITATEA DE ACREDITARE/AUTORIZARE A PROGRAMELOR DE STUDII

 

Procesul de evaluare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii presupune parcurgerea următoarelor etape:

a)    identificarea componentelor evaluării;

b)   elaborarea metodelor şi tehnicilor de evaluare;

c)    implementarea procesului de evaluare.

 

Pentru anul de învățământ 2021 - 2022 sunt acreditate următoarele calificări profesionale:

 (1) „Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formarea maiştrilor militari) acreditat  pentru calificările profesionale:

Ř  Maistru mecanic, cod 3.01.25.07.003, Acreditată cu Legea nr. 87/2006.

Ř  Maistru pentru tehnologia chimică anorganică, cod 3.04.20.04.022, Standard de pregătire profesională Acreditată O.M.E.C.T.S. nr. 4904/31.07.2012.

Ř  Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii, cod 3.07.33.10.064, Standard de pregătire profesională Acreditată O.M.E.C.T.S. nr. 4904/ 31.07.2012.

 

(2) „Programul studii postliceale cu durata de 1 an” (subofiţeri - filiera directă) acreditat pentru  calificările profesionale, nivel 5 avansat, grupa tehnicieni:

ŘTehnician instructor auto, cod 3.26.49.13.040, Standard de pregătire profesională Acreditată O.M.E.N. 4040/28.06.2018.

ŘTehnician tehnolog mecanic, cod 3.01.72.07.002, Standard de pregătire profesională Acreditată O.M.E.C.S. 5198/11.09.2015.

ŘTehnician cadastru funciar-topograf, cod 3.08.01.01.047, Standard de pregătire profesională Acreditată O.M.E.N. 4040/28.06.2018.

Ř Tehnician drumuri şi poduri, cod 3.07.42.10.032, Standard de pregătire profesională, Acreditată O.M.E.N. 4040/28.06.2018.

 

(3) „Programul de formare profesională continuă a subofiţerilor învăţământ cu frecvenţă redusă” (completare studii subofiţeri) - grupa tehnicieni, autorizat pentru o calificare profesională:

Řtehnician tehnolog mecanic, COR- 3115.3.3, Standard de pregătire profesională Acreditată, Autorizaţia AG nr. 001010 a Comisiei de autorizare a județului Argeș, din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, emisă la 28.07.2017. 

 

CURSUL DE CONDUCĂTORI AUTO –autorizat de către ARR Argeş/M.T – prin autorizaţia  seria AS Nr. 0006892, emisă la 24.04.2012 pentru obţinerea permisului de conducere categoriile B şi C. 

 

  OBIECTIVE ŞI ŢINTE DE REALIZAT 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC Nr. 1 – ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Formarea profesională a personalului militar, corespunzător cerinţelor stabilite prin Modelul absolventului şi în acord cu standardele de performanţă specifice funcţiilor pentru care se asigură pregătirea.

 

ŢINTE

- Proiectarea şi parcurgerea /realizarea curriculumului educaţional pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor prin învăţământ postliceal, formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii profesionale a maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin cursuri de perfecţionare/specializare/limba engleză.;

- Dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi numărul de elevi/cursanţi instruit;

- Dezvoltarea relaţiilor interne şi de parteneriat;

- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei managementului instituţional;

-  Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenţă şi de performanţă al elevilor şi cursanţilor.

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  Nr. 2- ÎN DOMENIUL PERFECŢIONĂRII PREGĂTIRII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ŞCOALĂ

 

ŢINTE

- Dezvoltarea competenţelor profesionale a resursei umane;

- Aprofundarea cunoştințelor şi perfecţionarea deprinderilor militare de bază şi de specialitate pentru întregul personal al instituţiei.

 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC  Nr. 3- ÎN DOMENIUL INSTRUIRII COMANDAMENTULUI ŞI FORŢELOR

 

ŢINTA

- Creşterea/menţinerea nivelului general de instruire al personalului şi subunităţilor în scopul îndeplinirii misiunii de bază a instituţiei, executării serviciului interior şi asigurării intervenţiei în situaţii de urgenţă.

 

OBIECTIVUL STRATEGIC Nr. 4 ÎN DOMENIUL EVALUĂRII ŞI CONTROLULUI

 

ŢINTĂ- Determinarea stării de funcţionalitate a structurilor /compartimentelor din organica şcolii şi a instituţiei în ansamblu pentru îndeplinirea sarcinilor/responsabilităţilor care le revin pe timp de pace, precum şi a nivelului stării operaţionale pentru îndeplinirea misiunilor pe timp de criză şi război.

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2021