LOGISTICĂ DIDACTICĂ:

1.Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

Numărul sălilor de clasă, al laboratoarelor, al sălilor de specialitate, poligoanelor şi bazelor sportive asigură pregătirea elevilor conform planului de şcolarizare aprobat.

Pregătirea elevilor se realizează cu următoarea logistică didactică:

q  48 de săli de clasă şi cabinete şcolare;

q  5 laboratoare: 2 laboratoare de informatică, unul racordat la reţeaua INTERNET, 2 laboratoare pentru limbi străine şi un Centru Regional de Resurse şi Învăţare, care are ca destinaţie perfecţionarea şi menţinerea abilităţilor lingvistice;

q  12 săli de specialitate;

q  2 baze sportive;

q  1 sală de sport ;

q  3 biblioteci;

q  3 poligoane pentru conducere auto;

q  1 poligon de tragere cu armamentul portativ de infanterie;

q  1 poligon de instruire în complex.

 

2.Dotarea spaţiilor şcolare

Spaţiile şcolare sunt dotate potrivit normativelor în vigoare ţinându-se cont de numărul elevilor/cursanţilor.

      În spaţiile şcolare sunt asigurate dotări conform normativelor, fiecare sală având mobilier adecvat. În cabinete există echipamente şi materiale care susţin specificul formării pentru fiecare dintre calificări. Organizarea claselor are  la bază numărul maxim de elevi (minim 15 elevi/clasă), acestea fiind dotate conform standardelor actuale. Sălile de clasă se pot  amenaja ca număr de locuri, în raport cu efectivele de elevi. În laboratoare, cabinete, ateliere sunt  asigurate condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor pe grupe de studiu.

 

3.Accesibilitatea spaţiilor şcolare

    Toate spaţiile şcolare sunt semnalizate corespunzător, fiecare compartiment, precum şi sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele, atelierele putând fi uşor  identificate.

 

4.Utilizarea spaţiilor şcolare

 

    Spaţiile şcolare sunt  utilizate în concordanţă cu destinaţia acestora,potrivit planificărilor formaţiunilor de studiu, orarului şi programului  afişat.

 

5.Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

   Spaţiile administrative sunt organizate şi dotate corespunzător tipului de activitate: mobilier adecvat, dulapuri pentru documente, fişete, calculatoare, imprimante, mijloace de comunicare (fax, telefon), posibilitatea de acces la INTERNET.

 

6.Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

    Şcoala dispune de: săli de mese (2), bucătării (2), dormitoare (93 camere), vestiare, spălătorie, grupuri sanitare,  spaţiile fiind corelate cu  planul de învăţământ, numărul elevilor şi cu tipul  nivelul şi forma de învăţământ.

    Şcoala are 3 biblioteci, fiecare având un spaţiu adecvat pentru buna funcţionare, inclusiv sală de lectură.

    Şcoala dispune de 2 cabinete medicale şi infirmerie dotate conform reglementărilor în vigoare.

 

7.Accesibilitatea şi  utilizarea spaţiilor auxiliare

    Spaţiile auxiliare sunt accesibile pentru toţi elevii, conform orarului de funcţionare şi planificărilor, folosindu-se cartele de acces şi sunt utilizate conform destinaţiei şi planificării orare care se întocmeşte lunar. Accesul la bibliotecă este asigurat printru-un program flexibil, dând posibilitatea elevilor şi cursanţilor de a studia bibliografia impusă de disciplinele de pregătire.

 

8. Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

    Mijloacele de învăţământ  sunt adecvate calificărilor pentru care sunt pregătiţi elevii. Şcoala dispune de mijloace auxiliare curriculare conform nevoilor de învăţământ:  softuri educaţionale,  aparate de măsură a mărimilor magnetice, electrice şi neelectrice, piese  mecanice, echipamente şi instalaţii folosite în scopuri didactice, etc.

 

9. Existenţa fondului bibliotecii şcolare.

    Fondul de carte al bibliotecii specializate (literatură militară neclasificată) este de circa 14.688 volume, iar  al bibliotecii enciclopedică este de aproximativ 24.182 volume, satisfăcând necesităţile procesului de învăţământ.

 

10.Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare.

    În procesul de învăţământ sunt utilizate mijloace moderne de predare – învăţare ( laptopuri şi videoproiectoare).  Majoritatea temelor şi şedinţelor sunt concepute şi abordate prin folosirea  tehnologiilor  informatice şi de comunicare. În activităţile de predare se utilizează prezentările PowerPoint şi  la nivelul instituţiei există o reţea informatică funcţională, cuprinzând  laboratoare de informatică cu acces la INTERNET. De asemenea, în şcoală există  o reţeaua de acces INTERNET în spaţiile de cazare   destinată exclusiv elevilor/cursanţilor.

 

 

 

 
SĂLI DE CLASĂ

           

 

MUZEU             
LABORATOARE               
                     
              
BIBLIOTECĂ
SALA DE SPORT
SPATII ADMINISTRATIVE               
             
POLIGOANE DE INSTRUIRE