LOGISTICĂ DIDACTICĂ:

 

1. Existența și

caracteristicile

spațiilor școlare

   Numărul sălilor de clasă, al laboratoarelor, al sălilor de specialitate, poligoanelor şi bazelor sportive asigură pregătirea elevilor conform Planului de şcolarizare aprobat.

   Pregătirea elevilor se realizează cu următoarea logistică didactică:

-30 de săli de clasă şi cabinete şcolare;

 -5 laboratoare:

              -2 laboratoare de informatică, unul racordat la reţeaua INTERNET,

              -2 laboratoare pentru limbi străine

              -1 Centru Regional de Resurse şi Învăţare;

 -11 laboratoare de specialitate;

 -2 baze sportive;

  -1 sală de sport;

   -3 biblioteci;

  -3 poligoane pentru conducere auto;

 -1 poligon de instruire în complex.         

2. Laboratoare și cabinete

   Laborator informatică (capacitate 25 locuri) - utilat cu 13 posturi de lucru conectate la INTERNET, laborator informatică (capacitate 20 locuri) - utilat cu 10 posturi de lucru conectate la INTERNET, totodată pe ele fiind instalat soft educaţional agreat ARR., cabinet fonic limba engleză (capacitate 20 locuri fiecare), sală securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi apărare împotriva incendiilor, sală cunoaşterea autovehiculelor, sală transmisiuni şi electrotehnică, sală pregătire militară generală şi tactică, sală de instrucţia pe linia armelor, sală pentru cunoaşterea autovehiculelor, sală de pregătire postliceală, calitatea şi fiabilitatea producţiei, tehnica măsurării, desen tehnic, sală de pregătire militară generală şi tactică, sală de pregătire tactică şi stat major și sală – simulator auto.

3. Ateliere

   Atelier de încărcat acumulatori, atelier prelucrări prin aşchiere, atelier instalaţii şi echipamente electrice, atelier de tâmplărie, atelier lucrări mecanice, atelier forjă, atelier sudură și hală reparat tehnică militară.

4. Dotarea

spațiilor școlare

   Numărul sălilor este adecvat planului de şcolarizare actual şi prognozat. Există proiecţia spaţiilor conform Planului de modernizare. Numărul şi tipul laboratoarelor, cabinetelor, atelierelor, sălilor de demonstraţie sunt adecvate la disciplinele/modulele cuprinse în Planul de învăţământ. Programarea orară privind folosirea eficientă a spaţiilor şcolare se întocmeşte lunar. Există program afişat pentru fiecare laborator, cabinet, atelier. Organizarea claselor are la bază numărul maxim de elevi (minim 15 elevi/clasă), acestea fiind dotate conform normativelor. Sălile de clasă dispun de locuri în concordanţă cu efectivele de elevi. În laboratoare, cabinete, ateliere se asigură condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor pe grupe.

5. Existența,

caracteristicile și

funcționalitatea

spațiilor auxiliare

   Spaţiile administrative sunt organizate şi dotate corespunzător tipului de activitate: mobilier adecvat, dulapuri pentru documente, fişete, calculatoare, imprimante, mijloace de comunicare (fax, telefon), posibilitatea de acces la INTRANET şi INTERNET.

   Fiecare spaţiu este inventariat de către persoana care are în evidenţă echipamentele şi dotarea.

6. Existența,

caracteristicile și

funcționalitatea spațiilor auxiliare

   Şcoala dispune de: săli de mese (3), bucătării (1), dormitoare (93 camere), vestiare, spălătorie, grupuri sanitare, aflate în patrimoniul instituţiei.

   Spaţiile auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie - sunt corelate cu Planul de învăţământ, cu numărul elevilor şi cu tipul, nivelul şi forma de învăţământ. În spaţiile auxiliare sunt respectate normativele de dotare, conform dosarelor tehnice.

7. Accesibilitatea și utilizarea spațiilor

auxiliare

   Spațiile auxiliare sunt accesibile pentru toți elevii, conform orarului de funcționare și sunt utilizate conform destinației și planificării orare care se întocmește lunar. Accesul la bibliotecă este asigurat printr-un program flexibil, dând posibilitatea elevilor și cursanților de a studia bibliografia impusă de disciplinele de pregătire

8. Dotarea cu mijloacele de învățământ și cu auxiliare curriculare

   Mijloacele de învățământ sunt adecvate calificărilor pentru care sunt pregătiți elevii. Școala dispune de mijloace auxiliare curriculare conform nevoilor de învățământ: softuri educaționale, aparate de măsură a mărimilor magnetice, electrice și neelectrice, piese, mecanice, echipamente și instalații folosite în scopuri didactice etc.

9. Existența fondului bibliotecii

școlare

   Fondul de carte al bibliotecii specializate (literatură militară neclasificată) este de circa 14817 volume și un număr de 2463 titluri, iar al bibliotecii enciclopedică este de aproximativ 23282 volume și un număr de 9822 titluri, satisfăcând necesitățile procesului de învățământ.

10. Dotarea cu tehnologie informatică și de comunicare

   În procesul de învățământ sunt utilizate mijloace moderne de predare -învățare (laptop-uri și videoproiectoare). Majoritatea temelor și ședințelor sunt concepute și abordate prin folosirea tehnologiilor informatice și de comunicare. În activitățile de predare se utilizează prezentările Power Point și la nivelul instituției există o rețea informatică funcțională, cuprinzând laboratoare de informatică cu acces la INTERNET. De asemenea, în școală există o rețea de acces INTERNET în spațiile de cazare destinată exclusiv elevilor/cursanților.

 

 

 
SĂLI DE CLASĂ

           

 

MUZEU             
LABORATOARE               
             

              

BIBLIOTECĂ
SALA DE SPORT                           
SPATII ADMINISTRATIVE                             
                                  
POLIGOANE DE INSTRUIRE